Letters to pen friends

  • Year 3 pen friend letter
  • Year 3 pen friend letter
  • Year 4 pen friend letter
  • Year 4 pen friend letter
  • Year 6 pen friend letter
  • Year 6 pen friend letter

We have written letters to our pen friends at Miguel Bravo School in Santander, Spain.